Amortyzacja środków trwałych zakupionych dzięki dotacji z urzędu pracy

Chcąc należycie wykonać rozliczenie dotacji (o czym również pod linkiem: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/), należy wiedzieć, że dofinansowanie otrzymane na pokrycie kosztów poniesionych przez podatnika na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowi przychód, któremu przysługuje zwolnienie od podatku. W świetle art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości otrzymana dotacja jest zaliczana jako rozliczenie międzyokresowych przychodów, pod warunkiem jednak, że stosownie do innych ustaw nie zwiększa funduszy własnych. Można uznać zatem, że narzędzia i urządzenia nabyte dzięki dotacji PUP stanowiące środki trwałe, których wartość przekracza 3,5 tysiąca złotych, nie mogą być amortyzowane. Dzieje się tak dlatego, że dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego i ich amortyzacja stanowiłaby wówczas podwójne zwolnienie z podatku, a jak wiadomo sytuacja taka jest niezgodna z przepisami prawa w naszym kraju.

Koszty eksploatacyjne

Chcąc należycie wykonać rozliczenie dotacji, należy wiedzieć, że dofinansowanie otrzymane na pokrycie kosztów poniesionych przez podatnika na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowi przychód, któremu przysługuje zwolnienie od podatku

Autor zdjęcia: mendhak

Jednak w biznesplanach często ujmowane są koszty eksploatacyjne. Dzieje się tak dlatego, że mimo iż dana firma nie może dokonać amortyzacji zakupionych środków trwałych zakupionych z dotacji, to realnie przecież takie koszty ponosi. Trzeba zdawać sobie jednak sprawę z tego, aby wyraźnie określić na jakich zasadach i w jakim celu koszty eksploatacyjne odpowiadające amortyzacji zostały uwzględnione w danym rachunku wyników. Pamiętać należy, że realny rachunek wyników powinien uwzględniać wszystkie ponoszone koszty, niezależnie od tego, że tych kosztów formalnie nie uwzględnia się w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym, ponieważ są zwolnione z podatku dochodowego.

Czyli odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, których wartość została w całości lub w części sfinansowana otrzymaną przez przedsiębiorcę dotacją, ujmuje się w księgach rachunkowych według zasad ogólnych. Ponadto odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego, sfinansowanego dotacją nie są kosztem uzyskania przychodów, ponieważ nie zalicza się do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, które odpowiadają poniesionym wydatkom na ich nabycie zwróconym w jakiejkolwiek innej formie.